פרוטוקול הנהגה בית ספרית ישיבת בחירות מצומצמת מיום ה 18.9.17

פרוטוקול הנהגה בית ספרית ישיבת בחירות מצומצמת מיום ה 18.9.17

בחירות ליו"ר ועד הורים מוסדי לשנת תשע"ז

ורד בן-ארצי – יו"ר ועד ההורים המוסדי לשנת תשע״ח
מני אליגון – סגן יו"ר ועד הורים המוסדי לשנת תשע"ח
עמוס בן דוד - גזבר

מודים לחברים על תמיכתכם ומבקשים לעבוד בשיתוף פעולה עם ועדי ההורים, צוות המורים ועם מועצת התלמידים, על מנת לקדם פרויקטים לרווחת התלמידים והמורים בבית הספר.

בישיבה הבאה:

ייקבעו וועדות עבודה וייבחרו משתתפים מוועד ההורים.
לאחר פרסום הוועדות, ניתן לצרף לוועדות השונות, חברי ועד שכבתי שאינם נמנים על הועד המוסדי או כל הורה המעוניין לתרום ולהיות פעיל.

סיכום הישיבה

• התקיימה ישיבה מקוצרת לצורך בחירות, ללא עדכונים.
• פרוטוקול הישיבות יפורסם באתר בי"ס, וניתן להעביר אותו להורים בוועד השכבתי וועדי הכיתות.
• ישיבות קבועות - ייקבעו פגישות ועד קבועות עד סוף שנה, בהתאם לבקשת חברי הועד, בימי רביעי.
• נושאים לדיון בישיבות וועד – לקראת כל ישיבת וועד מוסדי, יעבירו חברי הוועד המעוניינים את הנושאים הרלוונטים מבחינתם.

שנה טובה ובהצלחה!